Zasady ochrony Danych osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych w M&J Partner Mariusz Jarocki. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest M&J Partner Mariusz Jarocki, ul. Józefa Uszczyka 16/2, 44-100 Gliwice.

W sprawach dotyczących Pana/Pani/Państwa danych można wystąpić do nas w formie:

Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe w następujących celem:

Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi są między innymi:

Informujemy ponadto, iż Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy szkolenia, administrator - jako organizator szkolenia - jest obowiązany do spełnienia wszelkich wymogów związanych ze szkoleniem, egzaminem i wydaniem stosownych uprawnień i w tym celu konieczne jest używanie Pana/Pani/Państwa danych osobowych. Mogą one być w tym celu łączone z informacjami o Pana/Pani/Państwa sytuacji ekonomicznej, w tym historii spłat Pana/Pani/Państwa zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Pana/Pani/Państwa potencjalnych potrzeb lub oczekiwań.

Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych mogą być:

Przysługują Panu/Pani/Państwu niżej opisane prawa:

Prawo żądania od nas dostępu do Pana/Pani/Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie; Jeżeli przetwarzamy dane za Pana/Pani/Państwa zgodą – masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;
Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody – przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe; W sferze obrotu danymi osobowymi służy Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu i otrzymaniu uprawnień. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi ich otrzymanie i podjęcie szkolenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.